I Got You Babe - Sonny & Cher

Happy Groundhog Day everybody!